உங்களது விசுவாசம் என்னவாக இருந்திருக்கிறது?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்போகிறதில்லை; கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை; துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை; கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்துபோகிறதில்லை.” (2 கொரிந்தியர் 4:8-9)