இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.” (யோவான் 3:16)

Link in English: A Faith With Reason Gives. A Faith Based On The Heart Feels… WHAT IS

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*