இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“இயேசு அதைக் கேட்டு: பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை; நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.” (மாற்கு 2:17)

Link in English: A Sin Against The Holy Spirit

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*