இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனைபண்ணிக்கொண்டால், அதைச் செலுத்தத் தாமதியாதே; அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறதில்லை, நீ நேர்ந்துகொண்டதைச்செய். நீ நேர்ந்துகொண்டதைச் செய்யாமற்போவதைப்பார்க்கிலும், நேர்ந்துகொள்ளாதிருப்பதே நலம்.” (பிரசங்கி 5:4-5)

Link in English: http://<!– wp:paragraph –> <p>Link in English: https://www.facebook.com/uckgsa/videos/234438581347134/ </p> <!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –> <p></p> <!– /wp:paragraph –>

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*