தாவீதின் வாசனை

தாவீதின் வாசனை சாராயம் அல்லது மரிஜுவானா வாசனையுடன் பலரும் எங்களிடம் வந்துள்ளனர்; சிலர் வீடற்றவர்கள், சிலர் மூக்கில் வெள்ளை தூளுடன்  (கோகேயின்), சிலர் அரை