வேகத்தை விட திசை முக்கியமானது

பலர் தொடங்கினர், தங்கள் குறிக்கோளைத் துரத்தினர், மேலும் உற்சாகமாக கூட இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அதை முழு வழிகாட்டுதல்களையும் பின்பற்றாமல் செய்தார்கள். அவர்கள் கவனத்தை

விசுவாசம் மற்றும் சமாதானம்

சந்தேகம் நம் தூக்கத்தை இழக்கச் செய்கிறது. மனிதனின் உள் பகுதியை அழிக்கிறது மற்றும் ஆத்துமாவை சமாதானமற்றதாக ஆக்குகிறது. சமாதானம் இல்லாமல், சிறந்த உணவு, நிறுவனம்,

குமாரனது மாபெரும் அன்பு

தேவனின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தராகிய இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் (மத்தேயு 20.28) இந்த நோக்கத்திற்காக, அவர் தம்முடைய மகிமையை விட்டுவிட்டு, நம்முடைய பாவங்களை