தேவனுடன் திருமணம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், தேவனுக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தைத் திரும்பவும் காண்பீர்கள்.” (மல்கியா 3:18)

உங்களது விசுவாசம் என்னவாக இருந்திருக்கிறது?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்போகிறதில்லை; கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை; துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை; கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்துபோகிறதில்லை.” (2 கொரிந்தியர் 4:8-9)

நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள், ஆனாலும் என்னைக் காணமாட்டீர்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள், ஆனாலும் என்னைக் காணமாட்டீர்கள் என்றும், நான் இருக்கும் இடத்துக்கு நீங்கள் வரக்கூடாதென்றும், இவர் சொன்ன

பரலோக பொக்கிஷங்கள்

“ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள்; அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்குமென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.” (மத்தேயு 8:12) நரகத்திற்குச் செல்பவர்கள் கெட்டுப்போகாத, அழியாத

உங்கள் வாழ்க்கையின் மையத்தில் என்ன இருக்கிறது?

பழைய ஏற்பாட்டில், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குச் செல்லும்போது, அவர்கள் கூடாரத்தை (தேவன் வசிப்பதற்காக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய இடம்) எடுத்துச் சென்றனர்.

உங்களது ஆத்துமா எங்கே செல்லும்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அன்றியும், அவர் என்னை நோக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன். தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீரூற்றில் இலவசமாய்க்

அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகின்ற கடல்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பயப்படுகிறவர்களும், அவிசுவாசிகளும், அருவருப்பானவர்களும், கொலைபாதகரும், விபசாரக்காரரும், சூனியக்காரரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற

ஜீவ பலி

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை

கிரியைகளுக்கும் பிரயாசங்களுக்குமுள்ள வித்தியாசம்

தேவனுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை நாம் செய்யும் வேலைகளுடன் இணைப்பது என்பது மிகவும் பொதுவானது, ஆனால் தேவன் கிரியை(வேலை) என்ற வார்த்தைக்கு என்