ஒரே குறிக்கோள்

“தம்மைப்பற்றி உத்தம இருதயத்தோடிருக்கிறவர்களுக்குத் தம்முடைய வல்லமையை விளங்கப்பண்ணும்படி, கர்த்தருடைய கண்கள் பூமியெங்கும் உலாவிக்கொண்டிருக்கிறது.” (II நாளாகமம் 16:9) வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், திருடாமலோ, பொய்

சிலுவையின் வெற்றி

நீங்கள் வீணாக போராடுகிறீர்கள் என்று உணர்கிறீர்களா? நீங்கள் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கைக்காக போராடுகிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் வழியில் எப்போதும் ஒரு புதிய பொருளாதார பின்னடைவை

ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்பட்டவர்களின் பிரதேசம் X இரட்சிக்கப்பட்டவர்களின் பிரதேசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1) Link in English: THE

மாம்சத்திலுள்ளவர்களுக்கும் ஆவியிலுள்ளவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

இன்றையஎங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1) Link in English: The Difference

மாம்சத்தின்படி நட அல்லது ஆவியின்படி

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1) Link in English: To

இரண்டு எஜமானர்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; ஒருவனைப் பகைத்து மற்றவனைச் சிநேகிப்பான்; அல்லது ஒருவனைப் பற்றிக்கொண்டு, மற்றவனை

மனவருத்தம்×மனந்திரும்புதல்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள்

பரிசுத்த ஆவி இல்லாமல் ஜெயம் கொள்வதென்பது சாத்தியமில்லை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல.” (ரோமர் 8:9) Link in

கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார்.” (நீதிமொழிகள் 10:22) Link in English: The