தன் சகோதரனைப் பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாயிருக்கிறான்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தன் சகோதரனைப் பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாயிருக்கிறான்; மனுஷ கொலைபாதகனெவனோ அவனுக்குள் நித்தியஜீவன் நிலைத்திராது என்று அறிவீர்கள்.” (1

தேவனிடம் உங்கள் வேண்டுகோள் என்ன?

தாவீது தேவனிடம் நான்கு விஷயங்களைக் கேட்டார். அவை என்னவென்று பாருங்கள்… “தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.

தானியேல் உபவாசம்: கிறிஸ்துவின் சிந்தையை அடைய 21 நாட்கள்

நாம் உலகிற்கு வந்த தருணத்திலிருந்து, குறிப்பாக சரி மற்றும் தவறு என்று தெரிந்துகொள்ளும் வயதை எட்டும்போது வெளிப்படும் ஒரு உலகிற்குரிய சிந்தனையை நாம் கொண்டிருக்கிறோம்.

இழிவான இதயம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?” (எரேமியா 17:9) Link in English: Disgraceful

எனவே உங்கள் பகுதியை மட்டும் செய்யுங்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் தாசனாகிய மோசே உனக்குக் கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படியெல்லாம் செய்யக் கவனமாயிருக்கமாத்திரம் மிகவும் பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; நீ போகும் இடமெல்லாம்

ஊழியம் செய்பவர்களுக்கும் செய்யாதவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், தேவனுக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தைத் திரும்பவும் காண்பீர்கள்.” (மல்கியா 3:18)

நிராகரிக்கப்பட்டவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “லேயாள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டாள் என்று கர்த்தர் கண்டு, அவள் கர்ப்பந்தரிக்கும்படி செய்தார்; ராகேலோ மலடியாயிருந்தாள்.” (ஆதியாகமம் 29:31) Link

கிறிஸ்துவின் சிந்தனை கோழைகளுக்கு அல்ல

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல.” (ரோமர் 8:9) Link in

தேவனின் ஆவி X உலகின் ஆவி

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மனுஷனிலுள்ள ஆவியேயன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான்? அப்படிப்போல, தேவனுடைய ஆவியேயன்றி, ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறியமாட்டான்.” (I கொரிந்தியர்

பிசாசை தடுப்பதற்கான ஒரே ஆயுதம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்தக் கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான். அவர் பிரதியுத்தரமாக: