இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்குத் திரும்பி, ஆவி தன்னைத் தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்குமுன்னும், அவரை உன் வாலிபப்பிராயத்திலே நினை.” (பிரசங்கி 12:7)

Link in English: https://www.facebook.com/uckgsa/videos/325575395944197/

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*