இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார்.” (லூக்கா 6:38)

Link in English: Can you Receive if you Avoid Giving?

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*