ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்பட்டவர்களின் பிரதேசம் X இரட்சிக்கப்பட்டவர்களின் பிரதேசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1) Link in English: THE

மாம்சத்திலுள்ளவர்களுக்கும் ஆவியிலுள்ளவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

இன்றையஎங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1) Link in English: The Difference

மாம்சத்தின்படி நட அல்லது ஆவியின்படி

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1) Link in English: To

இரண்டு எஜமானர்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; ஒருவனைப் பகைத்து மற்றவனைச் சிநேகிப்பான்; அல்லது ஒருவனைப் பற்றிக்கொண்டு, மற்றவனை

மனவருத்தம்×மனந்திரும்புதல்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள்

பரிசுத்த ஆவி இல்லாமல் ஜெயம் கொள்வதென்பது சாத்தியமில்லை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல.” (ரோமர் 8:9) Link in

கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார்.” (நீதிமொழிகள் 10:22) Link in English: The

மிகப்பெரிய வறுமை

“சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார். கர்த்தர் அவனைப் பாதுகாத்து அவனை உயிரோடே வைப்பார்; பூமியில் அவன் பாக்கியவானாயிருப்பான்; அவன் சத்துருக்களின்

வறுமையுமில்லை ஐசுவரியங்களுமில்லை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “திருப்தியடைந்தவன் தேன்கூட்டையும் மிதிப்பான்; பசியுள்ளவனுக்கோ கசப்பான பதார்த்தங்களும் தித்திப்பாயிருக்கும்.” (நீதிமொழிகள் 27:7) Link in English: Neither Poverty

ஐசுவரியவான்கள் தங்கள் ஐசுவரியங்களினால் ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்படுகிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சீஷர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இயேசு பின்னும் அவர்களை நோக்கி: பிள்ளைகளே, ஐசுவரியத்தின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது