நீங்கள் விரும்புகிற எதை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள், ஆனால்…

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.” (யோவான் 15:7) Link

நீதிக்கான பசி மற்றும் தாகம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்.” (மத்தேயு 5:6) Link in English: Hunger and Thirst for

சத்தியத்தின் மனுஷர்கள்

அவர்கள் யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? “ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தேவனுக்குப் பயந்தவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களும் பொருளாசையை வெறுக்கிறவர்களுமான திறமையுள்ள மனிதரைத் தெரிந்துகொண்டு, அவர்களை ஆயிரம்பேருக்கு அதிபதிகளாகவும்,

எனது மிகப்பெரிய பிரச்சனை

என் பெயர் பமீலா. ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் ஆலயத்திற்குத் திரும்புகிறேன். நான் ஆலயத்தில் கற்றுக்கொண்டேன். ஆனால் எந்த விதிகளும், பொறுப்புகளும் இல்லாமல் என்

அத்திமரம் துளிர்விடாமற்போனாலும்…

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அத்திமரம் துளிர்விடாமற்போனாலும், திராட்சச்செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற்போனாலும், ஒலிவமரத்தின் பலன் அற்றுப்போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற்போனாலும், கிடையில் ஆட்டுமந்தைகள் முதலற்றுப்போனாலும்,

இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன்!

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்தவர்: இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும், அவர்: இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை

புத்தியுள்ள விசுவாசம் பரிசுத்த வேதாகமத்திற்கு கீழ்ப்படிகிறது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கிப்போவானானால் அவன்மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார்.” (எபிரெயர் 10:38) “கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில்,

கொரோனா வைரஸால் எதிர்கொள்ளப்பட்ட விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்பொழுது பிசாசு அவரைப் பரிசுத்த நகரத்திற்குக் கொண்டுபோய், தேவாலயத்து உப்பரிகையின்மேல் அவரை நிறுத்தி: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் தாழக்குதியும்;

பரலோக வீடு

“உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்.” (யோவான் 14:1) “உங்கள் இதயம் கலங்க வேண்டாம்”, என்பதற்கு “கவலையடைய வேண்டாம்” என்று பொருள்.