தேவனை நம்பாதவர்களின் சாபம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மனுஷன்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, மாம்சமானதைத் தன் புயபலமாக்கிக்கொண்டு, கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.”

பேராசை ஆன்மாவை அழிவுக்கு இட்டுச் செல்கிறது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பொருளாசையுள்ள எல்லாருடைய வழியும் இதுவே; இது தன்னையுடையவர்களின் உயிரை வாங்கும்.” (நீதிமொழிகள் 1:19) Link in English: Greed

இருளில் வாழ்பவர்கள் ஒளியை வெறுக்கிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல், அவராலே உலகம் இரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். அவரை

நல்ல மேய்ப்பர்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கிறது; நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுகிறது.” (யோவான் 10:27) Link

அதியற்புத விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பின்பு, அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள். விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன்

தலைமை வடிவமைப்பாளர்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாயவிரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது.” (சங்கீதம் 19:1) Link in English:

…நித்தியஜீவன்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர்

கிருபை மற்றும் விசுவாசத்தின் திருமணம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல;”

மீண்டும் பிறக்க வேண்டும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் காணமாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்