நான் என் நேசருடையவள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நான் என் நேசருடையவள், என் நேசர் என்னுடையவர்; அவர் லீலிபுஷ்பங்களுக்குள்ளே மேய்கிறார்.” (உன்னதப்பாட்டு 6:3) Link in English:

விசுவாசம் மற்றும் நம்பிக்கை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, கர்த்தரைத் தன் நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் தண்ணீரண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும், கால்வாய் ஓரமாகத் தன்

என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ,

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடையப்போகிற

ஞானம் எதிராக முட்டாள்தனம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆகையால், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ, அவனைக் கன்மலையின்மேல் தன் வீட்டைக் கட்டின

சோதனைகளா அல்லது பொறுப்பேற்றலா?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அவன் மதுபானத்தினால் அக்கிரமஞ்செய்து அகங்காரியாகி, வீட்டிலே தரியாமல், அவன் தன் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்தைப்போல விரிவாக்கித் திருப்தியாகாமல், மரணத்துக்குச் சமானமாய்ச்

உன்னதமானவருடன் ஒரு ஒப்பந்தம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நான் கர்த்தரை நோக்கி: நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன்.”

கர்த்தராகிய இயேசு மற்றும் தசமபாகம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, நீங்கள் ஒற்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமபாகம் செலுத்தி, நியாயப்பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவைகளாகிய

ஒளியில் வாழ்பவர்கள் ஏன் வெறுக்கப்படுகிறார்கள்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் நாமத்தினிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள்; முடிவுபரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.” (மத்தேயு 10:22) Link in English: Why

கர்த்தருக்கான பயம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; மூடர் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிறார்கள்.” (நீதிமொழிகள் 1:7) Link in English: The

வானத்தில் ஒரு உடன்படிக்கை

ஆதியாகமம் என்ற தொடரின் இரண்டாவது வாரத்தில், தேவன் நோவாவுடனும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துடனும் ஒரு உடன்படிக்கை செய்த காட்சியின் போது, ஒரு வட்டத்தின் வடிவத்தில் ஒரு