அவரின் ஊழியக்காரர்களுக்கான தேவனின் கனவு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார்; தானியேலைச் சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும்

உத்தமமும் உண்மையுமுள்ள ஊழியக்காரன் X பொல்லாதவனும் சோம்பனுமான ஊழியக்காரன்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி: நல்லது, உத்தமமும் உண்மையுமுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய், அநேகத்தின்மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன்,

அவிசுவாசிகளின் குருட்டுத்தன்மை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி, அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப் பிரகாசமாயிராதபடிக்கு, இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதைக் குருடாக்கினான்.”

கீழ்ப்படிகிற விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “வேதவாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறது? ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது.” (ரோமர் 4:3)

அனுதின மகிமை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஞானி தன் ஞானத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டவேண்டாம்; பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டவேண்டாம்; ஐசுவரியவான் தன் ஐசுவரியத்தைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டவேண்டாம்; மேன்மைபாராட்டுகிறவன் பூமியிலே

நீதி என்பது தேவனின் உருவம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்கள் மெய்ப்பொருளைச் சுதந்தரிக்கும்படிக்கும், அவர்களுடைய களஞ்சியங்களை நான் நிரப்பும்படிக்கும், அவர்களை நீதியின் வழியிலும், நியாயபாதைகளுக்குள்ளும் நடத்துகிறேன்.” (நீதிமொழிகள்

இஸ்ரவேல் மற்றும் யூத ராஜாக்களிடமிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நேபாத்தின் குமாரனாகிய யெரொபெயாம் என்னும் ராஜாவின் பதினெட்டாம் வருஷத்திலே அபியாம் யூதாவின்மேல் ராஜாவாகி, மூன்று வருஷம் எருசலேமில் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்;

தேவனால் பிறந்தவர்கள் மட்டுமே உலகத்தை ஜெயிக்கிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை

தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர்

பரலோகம் அல்லது நரகம்

மக்கள் இடைக்காலத்திற்கு அதிக மதிப்பைக் கொடுக்கிறார்கள், ஆனால் நித்தியமானதை புறக்கணிக்கிறார்கள். இருப்பினும், இரு இடங்களைப் பற்றியும் கர்த்தராகிய இயேசு சொல்வது இதுவல்ல. “அவர்களை அக்கினிச்