உங்கள் வாழ்க்கையின் மையத்தில் என்ன இருக்கிறது?

பழைய ஏற்பாட்டில், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குச் செல்லும்போது, அவர்கள் கூடாரத்தை (தேவன் வசிப்பதற்காக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய இடம்) எடுத்துச் சென்றனர்.

சிலுவையின் வெற்றி

நீங்கள் வீணாக போராடுகிறீர்கள் என்று உணர்கிறீர்களா? நீங்கள் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கைக்காக போராடுகிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் வழியில் எப்போதும் ஒரு புதிய பொருளாதார பின்னடைவை