ஐசுவரியவான்கள் தங்கள் ஐசுவரியங்களினால் ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்படுகிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சீஷர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளைக்குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இயேசு பின்னும் அவர்களை நோக்கி: பிள்ளைகளே, ஐசுவரியத்தின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது

ஆயுள் தண்டனை

உக்ரேனிலிருந்து ஒரு விசுவாசத்தின் கணக்கு வணக்கம் என் அன்புள்ள நண்பர்களே! நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்களுடன் இருப்பதாக! பிஷப் எடிர் மசேதோவின்

இருந்தாலும்… என்னிடம் விசுவாசம் மற்றும் நம்பிக்கை இருக்கும்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பாவி நூறுதரம் பொல்லாப்பைச் செய்து நீடித்து வாழ்ந்தாலும் என்ன? தேவனுக்கு அஞ்சி, அவருக்கு முன்பாகப் பயந்திருப்பவர்களே நன்றாயிருப்பார்கள் என்று

தேவனுடனான ஒரு வாழ்க்கை

கடந்த காலத்தில் விசுவாசத்தின் தலைவர்களால் எப்படி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடிந்தது? சமீபத்தில், கடந்த காலத்தில் விசுவாசத்தின் தலைவர்களால் எப்படி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடிந்தது என்பதைப்

கைப்பற்றுவதற்கான விசுவாசம் மற்றும் கைப்பற்றியதை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்கான விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவனுக்குத் திடநம்பிக்கை உண்டு; அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும்.” (நீதிமொழிகள் 14:26) Link in English: Faith

தாவீதின் மகிழ்ச்சி

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தியானித்தலில் (univervideo.com இல் பார்க்கலாம்), உடன்படிக்கை பெட்டியைக் கொண்டு வருவதில் தாவீதின் மகிழ்ச்சியை நாம் கவனித்தோம். அவர் எந்த அளவிற்கு மகிழ்ச்சியாக

தேவனுடைய வார்த்தை வெறுமையாய் திரும்பாது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும்; அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்குத் திரும்பாமல், அது நான் விரும்புகிறதைச்செய்து, நான்

பாவங்களை தியாகம் செய்தல் X விருப்பங்களை தியாகம் செய்தல்

ஒரு நபர் மனமாற்றம் அடையும் போது, அவருடைய முதல் அணுகுமுறையானது அவருடைய பாவங்களை தியாகம் செய்வது. அவர் தன் காதலனுடன் முறையற்ற உறவு கொண்டிருந்தாலோ

தேவனுடைய எல்லாவற்றுக்குமான நம்முடைய எல்லாம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுபோல, நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளும்படிக்கு, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனேகூட

தாகமாயிருக்கிறவர்களே ஆவியின் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்!

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஓ, தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்; பணமில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமுமின்றி