பரிசுத்த ஆவியின் கதவு

“நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால், அவன் இரட்சிக்கப்படுவான், அவன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று, மேய்ச்சலைக் கண்டடைவான். “(யோவான் 10:9) உண்மையிலேயே கதவு

அறிவார்ந்த, பகுத்தறிவுள்ள மற்றும் நியாயமான விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இதோ, அகங்காரியாயிருக்கிறானே, அவனுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் செம்மையானதல்ல; தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்.” (ஆபகூக் 2:4) Link in

கைப்பற்றுவதற்கான துணிச்சலுள்ள விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் பிரியமான சகோதரரே, கேளுங்கள்; தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குத் தாம் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின ராஜ்யத்தைச்

ஆபிரகாம் மற்றும் சாராள்

ஆபிரகாம் தேவனுடைய சத்தத்தைக் கேட்டு (சந்திப்பு) அவர் பெற்ற வாக்குறுதிகளின் விசுவாசத்தில் தனது நாட்டை விட்டு வந்தார். நட்சத்திரங்களைப் பற்றிய அவரது தரிசனத்தில், தேவன்

விசுவாசிப்பவன் பிழைப்பான்; விசுவாசிக்காதவனோ மரிப்பான்!

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “என் பிரியமான சகோதரரே, கேளுங்கள்; தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குத் தாம் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின ராஜ்யத்தைச்

இது எல்லாம் அல்லது ஒன்றுமில்லை!

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.” (மத்தேயு 6:33) Link

கெட்ட எண்ணங்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஜென்மசுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான்; அவைகள் அவனுக்குப் பைத்தியமாகத் தோன்றும்; அவைகள் ஆவிக்கேற்றபிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால், அவைகளை

தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது சவால் வையுங்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஒருவன் எனக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனானால் என்னைப் பின்பற்றக்கடவன், நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்; ஒருவன் எனக்கு

விசுவாசமும் பகுத்தறிவும் உடையவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.” (கொலோசெயர் 3:2) “ஆபிராம் தொண்ணூற்றொன்பது வயதானபோது, கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தரிசனமாகி: நான் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன்;

புத்தியுள்ள விசுவாசம்

பரிசுத்த ஆவியினால் வழங்கப்பட்ட புத்திசாலித்தனமான விசுவாசத்தின் பரிசு, அலாவுதீனின் “அற்புதமான விளக்கு” போல இருக்க விரும்பவில்லை. அதியற்புதமான விசுவாசம் என்பது மந்திரத்தை போல வேலை