தாகமாயிருக்கிறவர்களே ஆவியின் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்!

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஓ, தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்; பணமில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமுமின்றி

சுவிசேஷகர்களின் தொந்தரவு

சூனேமியாளின் மகனை (2 இராஜாக்கள் 4.29-31) உயிர்ப்பிக்கும் பணியைப் பெற்றதும், எலிசாவின் வேலைக்காரரான கேயாசி எதுவும் செய்யவில்லை. ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே அவருக்குள் தீய

நான் உங்களை இந்த உலகத்திலிருந்து தெரிந்துகொண்டேன்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் உலகத்தாராயிருந்தால், உலகம் தன்னுடையதைச் சிநேகித்திருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராயிராதபடியினாலும், நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்துகொண்டபடியினாலும், உலகம் உங்களைப் பகைக்கிறது.”

பரிசுத்த ஆவி உள்ளவர்களுக்கு இந்த உலகத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை.” (I யோவான் 2:15) Link in

நமது தினசரி போராட்டம்

“ஏனெனில், மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்களோடும், அதிகாரங்களோடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்குப் போராட்டம் உண்டு.” (எபேசியர் 6:12) நாம்

தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது மகிழ்ச்சியை உறுதி செய்கிறது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின்படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமாயிருக்கும்படிக்கு, அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய்ச்

ஒரே கோத்திரம்

இஸ்ரேல் 12 கோத்திரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொன்றிற்கும் அதன் பொறுப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் இருந்தன. மேலும் இந்த உருவாக்கத்திற்குள் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம், அனைவரும்

சத்தியத்தின் ஆவி × பொய்யின் ஆவி

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள்

புத்திசாலிகள் கன்மலையின் மீதும், முட்டாள்கள் மணலின் மீதும் கட்டுகிறார்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆகையால், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ, அவனைக் கன்மலையின்மேல் தன் வீட்டைக் கட்டின

தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது என்பது ஒரு மனதிற்குகந்த தியாகம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆகையால், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ, அவனைக் கன்மலையின்மேல் தன் வீட்டைக் கட்டின