தேவனைப் பிரியப்படுத்தக்கூடிய விசுவாசமானது தியாகத்தை உள்ளடக்கியது

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை

பகுத்தறிவுள்ள வழிபாடு மற்றும் சிந்தனையை புதுப்பித்தல்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம்

மனந்திரும்புதல் × மனவருத்தம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரட்சிப்புக்கேதுவான மனந்திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது; லௌகிக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது.” (2 கொரிந்தியர்

பகுத்தறிவுள்ள விசுவாசம் கொடுக்கிறது. இருதயத்தை அடிப்படையாக கொண்ட விசுவாசம் உணர்கிறது. உங்களுடைய விசுவாசம் என்ன?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில்

நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய்?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இயேசு அவனை நோக்கி: நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார்…” (மாற்கு 10:51) Link in English:

சுத்த இருதயத்திலிருந்து வரும் அன்பு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில், சுத்தமான இருதயத்திலும் நல்மனச்சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே.” (1தீமோத்தேயு 1:5) Link in

பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான பாவம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இயேசு அதைக் கேட்டு: பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை; நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.” (மாற்கு

பரலோகத்தில் எழுதப்பட்ட நாமங்கள்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “ஆகிலும், ஆவிகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல், உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காகச் சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார்.” (லூக்கா 10:20)