வானத்தில் ஒரு உடன்படிக்கை

ஆதியாகமம் என்ற தொடரின் இரண்டாவது வாரத்தில், தேவன் நோவாவுடனும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துடனும் ஒரு உடன்படிக்கை செய்த காட்சியின் போது, ஒரு வட்டத்தின் வடிவத்தில் ஒரு

தற்பெருமை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “விலகிப்போகாதிருங்கள்; மற்றப்படி பிரயோஜனமற்றதும் ரட்சிக்கமாட்டாததுமாயிருக்கிற வீணானவைகளைப் பின்பற்றுவீர்கள்; அவைகள் வீணானவைகளே.” (I சாமுவேல் 12:21) Link in English:

பாவம், நீதி மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பு

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அவர் வந்து, பாவத்தைக்குறித்தும், நீதியைக்குறித்தும், நியாயத்தீர்ப்பைக்குறித்தும், உலகத்தைக் கண்டித்து உணர்த்துவார்.” (யோவான் 16:8) Link in English: SIN,

கண்களுக்குத் தெரியாத பொக்கிஷம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அன்றியும், பரலோகராஜ்யம் நிலத்தில் புதைந்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு, மறைத்து, அதைப்பற்றிய சந்தோஷத்தினாலே போய்,

ஞானமுள்ளவர்களின் முன்னுரிமை

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.” (மத்தேயு 6:33) Link

கொடுப்பதைத் தவிர்த்தால் பெற முடியுமா?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள்; நீங்கள்

விசுவாசத்திலிருந்து வரும் மகிழ்ச்சி மற்றும் சமாதானம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “மாம்சம் புசிக்கிறதும், மதுபானம்பண்ணுகிறதும், மற்றெதையாகிலும் செய்கிறதும், உன் சகோதரன் இடறுகிறதற்காவது, தவறுகிறதற்காவது பலவீனப்படுகிறதற்காவது ஏதுவாயிருந்தால், அவைகளில் ஒன்றையும் செய்யாமலிருப்பதே

கொடுப்பது, வாழ்க்கையின் மாபெரும் இரகசியம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்; நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல; நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி

இரண்டுபேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தாலொழிய திருமணத்தில் மகிழ்ச்சி உள்ளதா?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “இரண்டுபேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தாலொழிய ஒருமித்து நடந்துபோவார்களோ?” (ஆமோஸ் 3:3) Link in English: Is There Happiness in a

அத்தி மரம் மலரவில்லை என்றாலும்…

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “அத்திமரம் துளிர்விடாமற்போனாலும், திராட்சச்செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற்போனாலும், ஒலிவமரத்தின் பலன் அற்றுப்போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற்போனாலும், கிடையில் ஆட்டுமந்தைகள் முதலற்றுப்போனாலும்,