இயற்கையான விசுவாசம் X அதியற்புதமான விசுவாசம்

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல;

ஜீவனை கொடுக்கும் வார்த்தை

பிப்ரவரி 27, சனிக்கிழமை, 2021, யூனிசோஷியல் – யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் தன்னார்வலர்களின் குழு – தங்களின் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனையுடன் மக்களுக்கு உதவும் குழு,

தேவனின் ஆவி உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா?

இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்… “தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல.” (ரோமர் 8:9) Link in