இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“ஓ, தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்; பணமில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமுமின்றி விலையுமின்றித் திராட்சரசமும் பாலும் கொள்ளுங்கள்.” (ஏசாயா 55:1-3)

Link in English: https://www.facebook.com/uckgsa/videos/203468391629397/

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*