இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“பாவி நூறுதரம் பொல்லாப்பைச் செய்து நீடித்து வாழ்ந்தாலும் என்ன? தேவனுக்கு அஞ்சி, அவருக்கு முன்பாகப் பயந்திருப்பவர்களே நன்றாயிருப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன்.” (பிரசங்கி 8:12)

Link in English: Even If… I Will Have Faith And Trust

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*