இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“வேதவாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறது? ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது.” (ரோமர் 4:3)

Link in English: Faith That Obeys

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*