இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவனுக்குத் திடநம்பிக்கை உண்டு; அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும்.” (நீதிமொழிகள் 14:26)

Link in English: Faith To Conquer & Trust To Maintain The Conquests

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*