இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“ஏசாவையோ நான் வெறுத்தேன்; அவனுடைய மலைகளைப் பாழும், அவனுடைய சுதந்தரத்தை வனாந்தரத்திலுள்ள வலுசர்ப்பங்களின் தாவும் ஆக்கினேன்.” (மல்கியா 1:3)

Link in English: God’s Wrath on Rebels

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*