இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“பொருளாசையுள்ள எல்லாருடைய வழியும் இதுவே; இது தன்னையுடையவர்களின் உயிரை வாங்கும்.” (நீதிமொழிகள் 1:19)

Link in English: Greed Leads the Soul to Perdition

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*