இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், இதோ, அவைகள்மேல் நரம்புகளும் மாம்சமும் உண்டாயிற்று, மேற்புறமெங்கும் தோலினால் மூடப்பட்டது; ஆனாலும் அவைகளில் ஆவி இல்லாதிருந்தது.” (எசேக்கியேல் 37:8)

Link in English: https://www.facebook.com/161274630648484/videos/4680475755301178

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*