இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“தன் சகோதரனைப் பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாயிருக்கிறான்; மனுஷ கொலைபாதகனெவனோ அவனுக்குள் நித்தியஜீவன் நிலைத்திராது என்று அறிவீர்கள்.” (1 யோவான் 3:15)

Link in English: He Who Hates His Brother Is A Murderer

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*