மக்கள் இடைக்காலத்திற்கு அதிக மதிப்பைக் கொடுக்கிறார்கள், ஆனால் நித்தியமானதை புறக்கணிக்கிறார்கள். இருப்பினும், இரு இடங்களைப் பற்றியும் கர்த்தராகிய இயேசு சொல்வது இதுவல்ல.

“அவர்களை அக்கினிச் சூளையிலே போடுவார்கள்; அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.” (மத்தேயு 13:42)

“பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிறபோது, தன் கண்களை ஏறெடுத்து, தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான். அப்பொழுது அவன்: தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே, நீர் எனக்கு இரங்கி, லாசரு தன் விரலின் நுனியைத் தண்ணீரில் தோய்த்து, என் நாவைக் குளிரப்பண்ணும்படி அவனை அனுப்பவேண்டும்; இந்த அக்கினிஜுவாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான்.” (லூக்கா 16:23-24)

இரட்சிக்கப்படுபவர்களுக்கு புதிய உடல்கள், புதிய பொறுப்புகள், ஒரு புதிய வீடு, புதிய வெகுமதிகள், புதிய ஆடைகள், புதிய உணவு, ஒரு புதிய பெயர் ஆகியவை கிடைக்கும்… அவர்கள் பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள்.

“…நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தைத் தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார்.” (பிலிப்பியர் 3 :21 )

“அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரைச் சேவித்து, …” (வெளி 22:4)

“என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு; அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் சொல்லியிருப்பேன்; ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன்.” (யோவான் 14:2)

“பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களைச் சேர்த்து வையுங்கள்; அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை; அங்கே திருடர் கன்னமிட்டுத் திருடுகிறதும் இல்லை.” (மத்தேயு 6:20)

“ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும்; …” (வெளி 3:5)

“…ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவைப் புசிக்கக்கொடுத்து, அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும், அந்தக் கல்லின்மேல் எழுதப்பட்டதும் அதைப் பெறுகிறவனேயன்றி வேறொருவனும் அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் என்றெழுது.” (வெளி 2:17)

“ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவான்; நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான்.” (வெளி 21:7)

மக்கள் சாப்பிடுவதற்கும், உடை அணிவதற்கும், நன்றாக வாழ்வதற்கும் மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறார்கள். பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை போன்றவற்றின் மூலம் அவர்கள் ஒரு புதிய உடலைப் பெற முயற்சிக்கிறார்கள். இருப்பினும், இந்த உலகில் அவர்கள் சாதிக்கும் அனைத்தும் கடந்து செல்லும் மற்றும் இங்கேயே இருக்கும்.

நாம் ஒரு உடல் அல்ல. நாம் ஒரு உடலைப் பயன்படுத்தும் ஆத்மா. இந்த உலகில் நமக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு தேவையும் பரலோகத்தில் பூர்த்தி செய்யப்படும். ஒன்றும் செய்வதற்கு இல்லாமல், பலர் நினைப்பது போல் பரலோகராஜ்யம் ஒரு கடினமான இடமாக இருக்காது. உண்மையில், இது இதற்கு நேர்மாறாக இருக்கும்.

“எழுதியிருக்கிறபடி: தேவன் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினவைகளைக் கண் காணவுமில்லை, காதுகேட்கவுமில்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவுமில்லை;” (I கொரிந்தியர் 2:9)

இருப்பினும், பிசாசின் உத்திகளில் ஒன்று, பரலோகராஜ்யம் ஏதோ கடினமான இடம் என்று மக்கள் சிந்திக்க வைப்பது. அங்கு இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் வீணை வாசிப்பார்கள், தேவதூதர்களைப் போல பறப்பார்கள் மற்றும் நாம் மேகங்களால் சூழப்படுவோம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள்.

இதற்கு நேர்மாறாக, நிறைய கொண்டாட்டங்கள், இசை, பானங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, நரகம் ஒரு வேடிக்கையான இடமாக இருக்கும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். இந்த வீடியோ விளக்குகிறதைப்போல.

Link in English: Heaven or Hell

பிஷப் ரெனாட்டோ வாலண்டே

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*