இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நீங்கள் உலகத்தாராயிருந்தால், உலகம் தன்னுடையதைச் சிநேகித்திருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராயிராதபடியினாலும், நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்துகொண்டபடியினாலும், உலகம் உங்களைப் பகைக்கிறது.” (யோவான் 15:19)

Link in English: I Chose You Out Of This World

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*