இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில், சுத்தமான இருதயத்திலும் நல்மனச்சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே.” (1தீமோத்தேயு 1:5)

Link in English: Love From A Pure Heart

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*