இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், தேவனுக்கு ஊழியஞ்செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தைத் திரும்பவும் காண்பீர்கள்.” (மல்கியா 3:18)

Link in English: Marriage With God

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*