இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“திருப்தியடைந்தவன் தேன்கூட்டையும் மிதிப்பான்; பசியுள்ளவனுக்கோ கசப்பான பதார்த்தங்களும் தித்திப்பாயிருக்கும்.” (நீதிமொழிகள் 27:7)

Link in English: Neither Poverty Nor Riches

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*