இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“ஆகிலும், ஆவிகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல், உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காகச் சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார்.” (லூக்கா 10:20)

Link of English: “Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*