இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நீ தூணுக்கு அபிஷேகஞ்செய்து, எனக்கு ஒரு பொருத்தனையைப் பண்ணின பெத்தேலிலே உனக்குத் தரிசனமான தேவன் நானே; இப்பொழுது நீ எழுந்து, இந்தத் தேசத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டு, உன் இனத்தாரிருக்கிற தேசத்திற்குத் திரும்பிப்போ என்று சொன்னார் என்றான்.” (ஆதியாகமம் 31:13)

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*