இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்?” (I யோவான்5:4-5)

Link in English: Only Those Born of God Overcome

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*