இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுபோல, நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளும்படிக்கு, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனேகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்டோம்.” (ரோமர் 6:4)

Link in English: Our All For God’s All

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*