இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள்.” (ரோமர் 12:2)

Link in English: Reasonable Service & Renewing of the Mind

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*