இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையுஞ்சொல்லி, வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.” (யோவான் 16:13)

Link in English: Remorse x Repentance

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*