இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் இரட்சிப்புக்கேதுவான மனந்திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது; லௌகிக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது.” (2 கொரிந்தியர் 7:10)

Link in English: Repentance x Remorse

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*