இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“என்னைச் சிநேகிக்கிறவர்கள் மெய்ப்பொருளைச் சுதந்தரிக்கும்படிக்கும், அவர்களுடைய களஞ்சியங்களை நான் நிரப்பும்படிக்கும், அவர்களை நீதியின் வழியிலும், நியாயபாதைகளுக்குள்ளும் நடத்துகிறேன்.” (நீதிமொழிகள் 8:20-21)

Link in English: RIGHTEOUSNESS IS THE IMAGE OF GOD

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*