இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அவர் வந்து, பாவத்தைக்குறித்தும், நீதியைக்குறித்தும், நியாயத்தீர்ப்பைக்குறித்தும், உலகத்தைக் கண்டித்து உணர்த்துவார்.” (யோவான் 16:8)

Link in English: SIN, RIGHTEOUSNESS & JUDGEMENT

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*