இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“பின்பு, அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள். விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படுவான். (மாற்கு 16:15-16)

Link in English: Supernatural Faith

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*