இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார்.” (நீதிமொழிகள் 10:22)

Link in English: The Blessing Of The Lord Makes One Rich

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*