இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி, அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப் பிரகாசமாயிராதபடிக்கு, இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதைக் குருடாக்கினான்.” (II கொரிந்தியர் 4:4)

https://youtu.be/4vM_qdhk8Mc

Link in English: The Blindness of the Unbelievers

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*