இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“மனுஷன்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, மாம்சமானதைத் தன் புயபலமாக்கிக்கொண்டு, கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.” (எரேமியா 17:5)

Link in English: The Curse of Those who Don’t Trust in God

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*