இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார்; தானியேலைச் சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார்.” (தானியேல் 1:17)

Link in English: The Dream of God for His Servants

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*