இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி: நல்லது, உத்தமமும் உண்மையுமுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய், அநேகத்தின்மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான்.” (மத்தேயு 25:21)

Link in English: The Good and Faithful Servant X The Wicked and Lazy Servant

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*