இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுக்கிறது; நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுகிறது.” (யோவான் 10:27)

Link in English: The Good Shepherd

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*