இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அன்றியும், பரலோகராஜ்யம் நிலத்தில் புதைந்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு, மறைத்து, அதைப்பற்றிய சந்தோஷத்தினாலே போய், தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று, அந்த நிலத்தைக் கொள்ளுகிறான்.” (மத்தேயு 13:44)

Link in English: The Invisible Treasure

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*