இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“பயப்படுகிறவர்களும், அவிசுவாசிகளும், அருவருப்பானவர்களும், கொலைபாதகரும், விபசாரக்காரரும், சூனியக்காரரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார்.” (வெளி 21:8)

Link in English: The Lake Of Fire And Brimstone

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*