இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு; ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல;” (எபேசியர் 2:8-9)

Link in English: The Marriage of Grace with Faith

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*